OGÓLNE WARUNKI ZAKWATEROWANIA WYNAJMUJĄCEGO

Drevenice Terchová s.r.o., IČO (REGON) 46732896, Na Bukovine 2367, 013 06 Terchová
Placówka: 013 06 Terchová, Na Bukovine 2367

I. STRONY UMOWY:
1. Wynajmujący: Drevenice Terchová s.ro., IČO 46732896, Na Bukovine 2367, 013 06 Terchová
2. Zamawiający: Osoba fizyczna lub prawna zamawiająca zakwaterowanie

II. STOSUNEK UMOWNY:
Stosunek umowny między Wynajmującym Drevenice Terchová s.r.o. i Zamawiającym powstanie na podstawie wiążącego pisemnego zamówienia zamawiającego dostarczonego wynajmującemu w formie elektronicznej albo przesyłką pocztową wraz z potwierdzeniem pobytu od wynajmującego dostarczonego zamawiającemu w formie elektronicznej albo przesyłką pocztową. Wiążącym zamówieniem wynajmujący potwierdza akceptację niniejszych ogólnych warunków zakwaterowania dostępnych na stronie internetowej wynajmującego www.chatauhorcik.sk.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
Potwierdzeniem pobytu przez wynajmującego, wynajmujący jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zakwaterowanie i zamówione usługi, a zamawiający jest zobowiązany uiścić opłatę na konto wynajmującego albo gotówką według obowiązującego cennika wynajmującego dostępnego na stronie internetowej wynajmującego www.chatauhorčik.sk, o ile nie zostało ustalone inaczej w Potwierdzeniu pobytu od wynajmującego, a mianowicie:
- 50 % zaliczki niezwłocznie po potwierdzeniu pobytu przez wynajmującego a pozostałą część uzgodnionej ceny najpóźniej 21 dni przed przyjazdem.
- 100 % ceny niezwłocznie po potwierdzeniu pobytu przez wynajmującego, jeśli miało to miejsce w czasie krótszym niż 21 dni przed przyjazdem.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I OSÓB ZAKWATEROWANYCH
1. Zamawiający jest zobowiązany:

 1. posiadać aktualny dowód tożsamości do wglądu
 2. przestrzegać obowiązujący Regulamin zakwaterowania i niniejsze Ogólne warunki zakwaterowania
 3. uiścić cenę pobytu i zamówione usługi przed przyjazdem,
 4. w zamówieniu podać skład osób, które wraz z osobą zamawiającą będą w domku zakwaterowane z określeniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu stałego pobytu, dowodu tożsamości /dowód osobisty, paszport/ oraz imię osoby/osób, której/którym może wynajmujący przekazać klucze od domku,
 5. zapłacić kaucję w wysokości 300 € w przypadku rezerwacji całego domku, lub odpowiedniej jego części według aktualnego cennika, w razie uszkodzeń domku, okolicy domku, wyposażenia domku, tzn. utrata kluczy itp. (zwany dalej „domek“). Kaucja zostanie zwrócona na koniec pobytu, jeśli zmawiający przekaże obiekt w stanie pierwotnym i nie wyrządzi szkód na domku,
 6. naprawić wynajmującemu szkody wyrządzone wspólnie i solidarnie z tymi, których imiona podał w zamówieniu, o których mowa w punkcie 4, a nawet uszkodzenia spowodowane przez osoby, które przebywały w domku w trakcie pobytu zamawiającego,
 7. uregulować wynajmującemu ustaloną cenę nawet w przypadku, jeśli nie przyjedzie na pobyt z przyczyn po stronie zamawiającego.

2. Zamawiający ma prawo:

 1. na otrzymanie zakwaterowania i usług zgodnie z umową
 2. na zakwaterowanie w dniu przyjazdu na pobyt od godziny 15:00 i opuszczenia obiektu w dniu wyjazdu do godziny 10:00
 3. na anulację swojego pobytu w przypadku dotrzymania warunków anulacji zamówienia
 4. na reklamację ewentualnych niedociągnięć otrzymanych usług oraz prawo do ich usunięcia w miejscu zakwaterowania tak, by doszło do naprawienia na czas i na miejscu. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozwiązana na miejscu, niezbędne jest niezwłoczne sporządzenie pisemnej reklamacji, która musi być potwierdzona również drugą stroną.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący zobowiązany jest:

 1. zapewnić zakwaterowanie i usługi zgodnie z umową.
 2. niezwłocznie powiadomić zakwaterowanego o wszelkich zmianach w pierwotnej umowie w przypadku, jeśli nie może spełnić pierwotnie ustalony program, by zapewnić równoważny program, usługi podobnej jakości albo zwrócić kwotę za te usługi, lub jej odpowiednią część odpowiadającą kwocie niezapewnionych usług.

2. Wynajmujący jest uprawniony:

 1. Anulować stosunek umowny – odstąpić od umowy jeśli odbycie pobytu utrudnione jest z powodu nieprzewidywalnych wyjątkowych okoliczności spowodowane siłą wyższą takich jak wojna, klęski żywiołowe /trzęsienie ziemi, powodzie, silne burze, pożary itp./, powstania, strajki, albo jeżeli byłoby innym sposobem zagrożone bezpieczeństwo, zdrowie i życie zamawiającego i tą sytuację nie było możliwe przewidzieć przy zatwierdzaniu umowy; w tych przypadkach może zaoferować zamawiającemu inny termin, lub anulować pobyt bez zwrotu zapłaconą kwotę. W przypadkach, o których mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału nie podlega zamawiającemu prawo do odszkodowania.
 2. odstąpić od umowy przed upływem uzgodnionego terminu, jeśli zakwaterowany w obiekcie noclegowym wbrew ostrzeżeniu rażąco narusza dobre obyczaje albo narusza Regulamin zakwaterowania lub niniejsze Ogólne warunki zakwaterowania. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za pobyt lub roszczenie o odszkodowanie.

VI. WARUNKI KORZYSTANIA DOMKU
1. Zapewnienie pobytu ustala wynajmujący:
a) osobom poniżej 15 lat pobytem towarzyszącej pełnoletniej osoby w trakcie całego pobytu,
b) osobom poniżej 18 lat za zgodą opiekuna prawnego w przypadku, jeśli nieletni pozostanie na pobyt bez niego,
2. Zakwaterowanie dozwolone jest wyłącznie osobom, które nie cierpią na chorobę zakaźną.
3. W domku zabronione jest przyjmowanie gości i udzielania im noclegu bez zgody wynajmującego.
4. Wewnątrz domku zabronione jest używanie sprzętu sportowego przeznaczonego do użytku na zewnętrz (piłki, rakiety tenisowe, sanki itp.,) jak również zakaz wnoszenia sprzętu sportowego do pokoi (narty, rowery itp.,) oraz zakaz poruszania się w obiekcie w butach sportowych – zaleca się przynieść stosowne obuwie domowe.
5. Zakwaterowanie zwierząt domowych nie jest dozwolone.
6. Wynajmujący ma prawo wejść do domku oraz pomieszczeń w celu wykonania obowiązków wynikających z prowadzenia domku, jak również niezbędnych napraw i konserwacji, usunięcia usterek i sytuacji awaryjnych itd.).
7. Zewnętrzna część domku oraz jego wnętrze jest utrzymywane i funkcjonalne, wszystkie braki należy niezwłocznie przekazać wynajmującemu.
8. W domku obowiązuje ZAKAZ przemieszczania wyposażenia (łóżka, meble...), dokonywać zmian i napraw, ingerowania do sieci i instalacji (zakaz manipulacji i przestawiania urządzeń audio - video).
9. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYNOSZENIA wyposażenia wnętrza domku NA ZEWNĄTRZ (pościel, kołdry, meble itd.)
10. W całym obiekcie obowiązuje ścisły zakaz palenia.
11. Osoby zakwaterowane zobowiązane są dokonać wszelkich starań w celu zapewnienia porządku i spokoju w domku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu i są zobowiązane do przestrzegania ciszy nocnej w czasie od 22.00 godz. – 6.00 godz.
12. Przed opuszczeniem domku osoby zakwaterowane powinny zakręcić krany, zgasić światła, wyłączyć urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi. Za utratę kluczy pobierana jest dodatkowa opłata.
13. Za przekroczenie standardowego limitu zużytej energii w porze sezonu zimowego może być doliczona dopłata.
14. Osoby zakwaterowane powinny pozostawić domek czysty, naczynia umyte. W przypadku dużego zanieczyszczenia obiektu (błoto, wymiociny itp....) wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrymać kaucję lub jej część według stopnia zanieczyszczenia domku.

VII. ANULACJA POBYTU ZAMAWIAJĄCYM I ZMIANY W REZERWACJI
a) Zamawiający ma prawo kiedykolwiek przed rozpoczęciem pobytu pisemnie anulować zamówienie – odstąpić od umowy (zwane dalej „anulacja“). Umowa wygasa z chwilą dostarczenia anulacji Wynajmującemu /e-mailem, ew. pocztą/.
b) Opłaty od anulacji naliczane są z ceny całkowitej pobytu za każdą osobę fizyczną zgłoszoną na pobyt w zależności od czasu dostarczenia anulacji wynajmującemu przed rozpoczęciem pobytu w następującej wysokości:
więcej niż 
do 21 dni - 50% z ceny zamówionych usług
20 - 8 dni - 80% z ceny zamówionych usług
mniej niż 8 dni - 100% z ceny zamówionych usług
Opłaty za anulację dotyczą również zmiany terminu, imienia lub zmianę zamówionych usług ze strony zamawiającego, o ile nie zostało ustalone z wynajmującym pisemnie inaczej.

OPŁATA OD ANULACJI na pobyty w terminie Sylwester ( 25.12. - 10.01.)
Od dnia dostarczenia zamówienia do 90 dni przed przyjazdem na pobyt - 50% z ceny zamówionych i potwierdzonych usług według
30 do 89 dni przed przyjazdem na pobyt - 80% z ceny zamówionych i potwierdzonych usług
mniej niż 30 dni przed przyjazdem na pobyt - 100% z ceny zamówionych i potwierdzonych usług

VIII. Ważność
1. Niniejsze Ogólne warunki zakwaterowania obowiązują wszystkich uczestników pobytów. Wchodzą w życie dnia 20.02.2020
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmian niniejszych Ogólnych warunków zakwaterowania.
3. Niniejsze Ogólne warunki zakwaterowania są integralną częścią umowy z zamawiającym dokonanej na mocy artykułu II. i są do dyspozycji we wszystkich domkach i na stronie internetowej wynajmującego www.chatauhorcik.sk.

W Terchovej dnia 20.02.2020 Wynajmujący: Drevenice Terchová s.r.o., IČO (REGON) 46732896
 

zamknąć

 

© 2024 Rezort Uhorčík ***, Terchová.
Tworzenie stron internetowych: Intensic
Znajdziesz nas także tutaj: YouTube, Facebook, Instagram
Ikona Bublina
Jak możemy Państwu pomóc?
Ikona Zatvoriť
Ikona Bublina
Jak możemy Państwu pomóc?
Ikona Skryť Ikona Zatvoriť
Mają Państwo pytanie dotyczące zakwaterowania? Np. czy dany termin jest wolny?

Imię: *

E-mail: *

Telefon: *

Twoje pytanie: *